Privacyverklaring

De Juridische Studievereniging Liberi (JSV Liberi), gevestigd aan de Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens

JSV Liberi verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van haar leden:

  • Voor- en achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Adresgegevens;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Studierichting;
  • Bankrekeningnummer.

Doel

JSV Liberi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het bijhouden van de ledenadministratie;
  • Het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven;
  • Het innen van contributie.

Foto's

Tijdens de activiteiten van JSV Liberi worden foto's gemaakt. Deze foto's worden ter promotie van de vereniging op de website, Facebook-pagina en Instagram-pagina geplaatst. Op ieder moment kan de toestemming voor het plaatsen van een foto worden ingetrokken door een mail te sturen naar jsvliberi@law.leidenuniv.nl. De desbetreffende foto zal dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Nieuwsbrief

Leden van JSV Liberi ontvangen maandelijks de nieuwsbrief. Via deze weg worden leden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging. Er is altijd een mogelijkheid om af te melden. Dit kan zowel in de nieuwsbrief zelf als door een mail te sturen naar jsvliberi@law.leidenuniv.nl.

Bewaartermijn

De door JSV Liberi verwekte persoonsgegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die bij JSV Liberi bekend zijn, worden niet gedeeld met derden, tenzij hier vooraf toestemming voor gegeven is door het lid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jsvliberi@law.leidenuniv.nl.

Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Wijziging van het privacybeleid

JSV Liberi kan haar privacybeleid aanpassen. Als dit in belangrijke mate gebeurt, zullen de leden op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen.

Contactgegevens

Voor verzoeken, vragen of meer informatie, kunt u zich richten tot:

JSV Liberi
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
jsvliberi@law.leidenuniv.nl

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Versie augustus 2018